KurumsalSosyal Sorumluluğumuz

Sosyal Sorumluluk Taahhütnamemiz

Ionic Stone olarak biz,


Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi: Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı;


Taciz ve kötü muamelenin önlenmesi: Bütün çalışanların kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, hiçbir çalışana fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz ve kötü davranışa izin vermemeyi;


İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması: İşten kaynaklanan, iş ile ilgili veya iş esnasında oluşabilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamı oluşturmak adına gerekli bütün önlemleri almayı ve bunu ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi;


Ayrımcılığın önlenmesi: Çalışanlar arasında istihdam süresi boyunca; ırk, din, dil, renk, yaş, siyasi tercih, cinsiyet ayrımı yapmamayı ve terfi, ücret ve diğer hakları işi yapabilme kabiliyetine göre gerçekleştirmeyi;


Zorla çalıştırmanın önlenmesi: Mahkum, borç karşılığında ya da gönülsüz işçi çalıştırmamayı;


Çalışma saatlerinin belirlenmesi: Personelin normal çalışma süresinin 45 saati geçmeyeceğini ve her yedi günlük süre içerisinde 24 saat kesintisiz dinlenmelerini sağlamayı, fazla mesai çalışmalarını çalışanın rızası ile yapmayı, T.C. iş kanunlarının öngördüğünden fazla sürelerde normal çalışma ve fazla çalışma talep etmeyeceğimizi;


Ücretlendirmenin belirlenmesi: Personelin; normal bir çalışma haftası karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar bir ücret kazanmalarını sağlamayı ve en az yasal asgari ücret veya geçerli ücreti ödemeyi, yasalar veya iş akdi gereği maaş dışındaki hakları sağlamayı;


Çevre kirlenmesinin önlenmesi: Olumsuz çevresel etkileri kontrol altına almayı ve minimize etmeyi, çevresel kirliliği önlemek amacıyla ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi;


Yönetim: Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı sürekli geliştirmeyi;


taahhüt ederiz.


Sosyal medya sayfalarımız